โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หมอนิเวศน์ เป็น อธิการบดี มช.แล้ว

0
332

สำนักนายกรัฐมนตรีออกประกาศมีพระราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว หลังมีเรื่องร้องเรียน

              7 ส.ค. 61 รายงานข่าวจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แจ้งว่า เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 61 ที่ผ่านมา ทางสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศ เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ในประกาศดังกล่าวมีความว่า ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายนิเวศน์ นันทจิต ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย.2555 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 4 ต.ค.2555 นั้น เนื่องจากนายนิเวศน์ นันทจิต ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายนิเวศน์ นันทจิต ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง แต่โดยที่ได้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยดังกล่าวว่า ไม่ชอบด้วยกฎหมายและฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามลำดับ โดยในส่วนของการตรวจสอบข้อเท็จจริงของทางกระทรวงศึกษาธิการ ประกฎว่ากระบวนการสรรหาเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ส่วนการฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครอง ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งยกคำขอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ขอให้ระงับคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นต้นไว้เป็นการชั่วคราว และมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ยกคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของผู้ฟ้องคดีและพิจารณาในส่วนของคดีต่อไป กระทรวงศึกษาธิการขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล่าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว บัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ใหดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. 2561

                      

 

                     ทั้งนี้ ปัจจุบัน ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต ได้เข้าปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่เรียบร้อย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here