ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบป้ายรับรองร้านอาหารและแหล่งจำหน่ายสินค้า Q ประเภทตลาดสด จังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2561

0
81

3 ธ.ค. 61 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบป้ายรับรองอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q และแหล่งจำหน่ายสินค้า Q ประเภทตลาดสดในวันนี้

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้เห็นความสำคัญของการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าเกษตร โดยเฉพาะการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย Q สู่ผู้บริโภค ดังนั้นสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q และโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการรับสมัครร้านอาหารและแหล่งจำหน่ายสินค้า Q ประเภทตลาดสดในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีร้านอาหารที่สนใจร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 ร้าน และตลาดสด จำนวน 1 ตลาด โดยคณะผู้ตรวจรับรองฯได้ดำเนินการตรวจรับรองร้านอาหารและตลาดสดที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดและคณะผู้ตัดสินใจให้การรับรองฯ ได้มีมติรับรองร้านอาหาร จำนวน 3 ร้านและตลาดสด จำนวน 1 ตลาด ร้านอาหารที่ได้รับการรับรองเป็นร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ 1) ร้านครัวคำหวาน by ก๋วยเตี๋ยวคำหวาน 2) ร้าน Funky Grill หม่าล่า 3) ร้านสวนผักฮักคุณ และมอบป้ายรับรองให้แก่แหล่งจำหน่ายสินค้า Q ประเภทตลาดสด ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 ตลาด คือ ตลาดสดแม่โจ้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here