ท่าอากาศยานเชียงใหม่เปิดรับฟังความคิดเห็นแผนแม่บทท่าอากาศยานเชียงใหม่ครั้งที่ 2

0
301

ท่าอากาศยานเชียงใหม่เปิดรับฟังความคิดเห็นแผนแม่บทท่าอากาศยานเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ตั้งเป้าพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ให้รองรับผู้โดยสารได้ 20 ล้านคนต่อปีในปี 2574 มีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นกว่า 400 คน

13 ธ.ค. 61 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้จัดประชุม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่: แผนแม่บทพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยมีนายชูชีพ พงษ์ไทย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยราชการ ระดับจังหวัด  ระดับท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและประชาชนเข้าร่วมประชุมกว่า 400 คน

          การประชุม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่: แผนแม่บทพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในครั้งที่ 2 นี้มีการนำเสนอการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรณีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในท่าอากาศยานเชียงใหม่ตามแผนแม่บทท่าอากาศยานเชียงใหม่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีการนำเสนอข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการดำเนินการของโครงการฯ ซึ่งขณะนี้โครงการฯอยู่ในขั้นตอนการจัดเตรียมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งในกระบวนการการศึกษาจะดำเนินการตามแผนแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทท่าอากาศยานไทยและบริษัทที่ปรึกษาจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาที่ประชุมไปปรับปรุงการทำรายงานต่อไป

          แผนแม่บทพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ นั้นเป็นการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการยกระดับการให้บริการให้สะดวก รวดเร็วขึ้น และเป็นการส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจการบินและธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยการพัฒนานั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะแรกจะดำเนินการในระหว่างปี พ.ศ.2561-2565 มีเป้าหมายรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้ถึง ปี พ.ศ. 2568 โดยจะรองรับผู้โดยสารได้ถึง 16.8 ล้านคนต่อปี ส่วนระยะที่ 2 จะเริ่มดำเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2564-2568 โดยมีเป้าหมายในการรองรับผู้โดยสารได้ถึง 20 ล้านคนต่อปี ไปจนถึงปี พ.ศ. 2574

        ทั้งนี้นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่าในแผนแม่บทพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ จะประกอบไปด้วย การปรับปรุงระบบถนนและพื้นที่จอดรถยนต์ภายในท่าอากาศยาน โดยเพิ่มผิวจราจร ทางเข้าออก เป็น 3 ช่องจราจรและสร้างทางยกระดับ และเพิ่มพื้นที่จอดรถยนต์ที่รองรับได้ถึง 3,000 คัน    นอกจากนี้จะมีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่และปรับปรุงอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังเดิมให้เป็นอาคารผู้โดยสารในประเทศ และมีการสร้างเส้นทางเชื่อมไปยังอาคารข้างเคียง  การเพิ่มหลุมจอดอากาศยานจาก 19 หลุมจอดเป็น 30 หลุมจอด และมีการสร้างทางขับขนานเส้นใหม่และทางขับออกด่วน รวมไปถึงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเดิมและสร้างระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ให้สามารถรองรับการบำบัดน้ำเสียได้วันละ 1,500 ลบ.ม.ต่อวัน นอกจากนี้ก็จะมีการสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยเพื่อรองรับการจ่ายไฟฟ้า 115kVA จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการพัฒนาระบบการผลิตน้ำประปาและสร้างถังเก็บน้ำขนาด 8,400 ลบ.ม.เพื่อสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้ 4 วัน ด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here