สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โชว์ผลงานส่งเสริม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในรอบ 1 ปี สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 2 พันล้านบาท

0
219

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยผลการประเมินผลลัพธ์/ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจสังคม  โดย ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระบุการดำเนินงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในรอบ 1 ปี สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจสังคมไทย 2 พันล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสังคมต่อการลงทุน 1.95 เท่า พร้อมมุ่งขับเคลื่อนองค์กร 4 ด้าน…Bio-based/Appropriate technology/ Total  Solution  Provider/ Area based หวังสร้างความยั่งยืนให้เศรษฐกิจไทย

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า  ตามที่รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ภายในระยะเวลา 20 ปี โดยถือเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศ เนื่องจากต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและนวัตกรรม  มุ่งเน้นนำวิทยาศาสตร์พัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากความยากจนและทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ดังนั้นในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2561) วว. ในฐานะหน่วยงานวิจัยของประเทศ จึงให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการสำคัญต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน  โดยเฉพาะการสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs  OTOP ด้วย วทน. ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและสามารถจำหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งภาคประชาชนและธุรกิจ การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคเศรษฐกิจไทย โดยมีผลการศึกษาจาก ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ใน “โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมจากผลการดำเนินงานของ วว.”  เป็นข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมของ วว.

  ผศ.ดร.ธนวรรธน์  พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัยและผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เปิดเผยว่า ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา วว. สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับมหภาค เป็นจำนวนเงิน 2,180.9986 ล้านบาท จากงบประมาณเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งสิ้น  1,121.2108  ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมต่อการลงทุนถึง 1.95 เท่า หากพิจารณาในด้านเศรษฐกิจสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ถึง 1,849.2691 ล้านบาท สามารถลดต้นทุนการผลิต เกิดการลงทุนที่เพิ่ม มีการส่งออกที่เพิ่มขึ้น เพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการชาวไทยได้กว่า 896.0579 ล้านบาท สำหรับด้านสังคม สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ถึง 331.7296 ล้านบาท ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดการเจ็บป่วย ลดค่ากำจัดของเหลือ/ของเสียจากการผลิต การจัดการผลสิ่งแวดล้อม และการไม่ถูกตีกลับผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ผ่านคุณภาพลดลง

ผู้ว่าการ วว. กล่าวถึงแผนการดำเนินงานด้าน วทน. ของ วว. ในอนาคต ว่า มุ่งเน้นการดำเนินงานใน 4 ด้าน คือ การวิจัยและพัฒนาบนฐานของทรัพยากรชีวภาพ (Bio-based) การพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม (Appropriate technology) การพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา (Total Solution Provider) และการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เชิงพื้นที่ (Area based) เพื่อตอบสนองเป้าหมายของการพัฒนาประเทศและสร้างมูลค่าเพิ่มต่อเศรษฐกิจของไทยให้ยั่งยืนและทัดเทียมกับนานาประเทศต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here