ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า ขานรับนโยบายแม่ทัพภาคที่ 3 ลดปัญหาไฟป่า 20% จากปีก่อน เร่งรณรงค์ออกให้ความรู้ประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

 

                พลโทสมพงษ์ แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ 3 และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า ( ศอ.ปกป.ภาค( สน. )) ได้ขานรับนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 3 โดยได้กำชับให้ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จำนวน 14 ชุด ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ออกรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนตามจุดเสี่ยงของตำบลต่างๆโดยร่วมกับทางชุมชน หมู่บ้าน และศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับอำเภอและจังหวัด โดยในเดือนมกราคม 2561 นี้ชุดรณรงค์ฯได้ออกรณรงค์ฯ ห้วง 1 – 20 มกราคม 2561 เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาไฟป่าในพื้นที่ของตนเอง และมีจิตสำนึกในการป้องกัน ทั้งนี้ในส่วนของศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า ( ศอ.ปกป.ภาค( สน. )) จะการดำเนินการซักซ้อมดับไฟป่า ( kick off ) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับทางจังหวัดเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 ณ กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในด้านอัตรากำลัง เครือข่าย อุปกรณ์เครื่องมือ ยานพาหนะและอากาศยาน ในการป้องกันแก้ไขไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ตามแผนรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

 

                  ทั้งนี้กองทัพภาคที่ 3 มอบหมายให้ กองทัพน้อยที่ ๓ จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า ( ศอ.ปกป.ภาค( สน. ))ณ ค่ายพระปิ่นเกล้า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติของชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จำนวน 14 ชุดและชุดดับไฟ จำนวน 116 ชุด รวมทั้งอำนวยการและบูรณาการการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด ในห้วงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 30 เมษายน 2561

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here