พิงคนคร โต้ ยุบพิงคนคร ต้องรอวันเวลาแน่นอนจาก ครม. ขณะนี้ยังมีอำนาจบริหารต่อ

0
207

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร โต้ข่าวยุบ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ต้องรอยังต้องรอกำหนดวันเวลาที่แน่นอนจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง  ขณะนี้ ยังคงมีอำนาจในการบริหารจัดการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และกิจการต่อเนื่อง

3 ม.ค. 62 นายอนุชา  ดำรงมณี กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร  ได้ออกหนังสือชี้แจง แนวทางการดำเนินงานขององค์กร ภายหลังจากมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม  2562 ซึ่งได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกายุบเลิกสำนักงานพัฒนาพิงคนคร พ.ศ………  ว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 และการดำเนินการตามร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวหลังจากนั้น  ยังต้องรอกำหนดวันเวลาที่แน่นอนจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง  โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  ยังคงมีอำนาจในการบริหารจัดการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และกิจการต่อเนื่องจนกว่าภารกิจตามร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

นายอนุชา  ดำรงมณี  กล่าวเวยว่า สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  ให้คำมั่นว่าจะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรต่อไปอย่างเต็มกำลังความสามารถ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมและประเทศชาติ  รวมทั้งจะบริหารจัดการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและจากนานาประเทศทั่วโลก ให้ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด

ทั้งนี้กรณีที่ สำนักงานพิงคนคร ออกมาชี้แจงเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ม.ค. 62 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกายุบเลิกสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งสาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา มีดังนี้

  1. ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
  2. ให้โอนศูนย์ประชุมฯ ซึ่งเป็นของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) (สพค.) และบรรดาอำนาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมาณ และรายได้ในส่วนของศูนย์ประชุมฯ ไปเป็นของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง (กค.) และให้เจ้าหน้าที่ของ สพค. ซึ่งปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับศูนย์ประชุมฯ ตามบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครกำหนด พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของ สพค. เพราะเลิกหรือยุบตำแหน่ง และได้รับค่าตอบแทนการเลิกจ้างและเงินช่วยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561
  3. ให้โอนสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีซึ่งเป็นของ สพค. และบรรดาอำนาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมาณ และรายได้ของ สพค. ในส่วนของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไปเป็นขององค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และให้เจ้าหน้าที่ของ สพค. ซึ่งปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของ สพค. เพราะเลิกหรือยุบตำแหน่ง และได้รับค่าตอบแทนการเลิกจ้างและเงินช่วยเหลือเยียวยาตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และให้ สพค. มีอำนาจบริหารจัดการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและกิจการที่ต่อเนื่องจนกว่าการดำเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
  4. การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานของ สพค. เพื่อไปปฏิบัติงานเป็นบุคลากรของกรมธนารักษ์ กค. หรือองค์การสวนสัตว์ ทส. ให้กรมธนารักษ์ กค. หรือองค์การสวนสัตว์ ทส. ทำความตกลงกับ สพค. เกี่ยวกับเงินเดือนหรือค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของบุคลลากรนั้น และอาจตกลงกันให้นับเวลาการทำงานต่อเนื่องจากการปฏิบัติงานใน สพค. ได้
  5. เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ 2. และข้อ 3. แล้ว ให้ถือว่าการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ สพค. ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556 เสร็จสิ้นลงแล้ว และให้รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ดำเนินการตามมาตรา 44 (2) แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 โดยประกาศยุติการดำเนินการของ สพค. ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ให้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556 เป็นอันยกเลิก
  6. ให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) เสนอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบทรัพย์สินและชำระบัญชี รวมทั้งการโอนหรือการจำหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่และการจัดการเกี่ยวกับบุคลากรซึ่งยังคงเหลืออยู่ของ สพค. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here