wผู้ว่าฯเชียงใหม่สั่งจัดกอล์ฟการกุศลหารายได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในการเตรียมการป้องกัน การรับมือ และการสร้างความยั่งยืนในการป้องกันแลแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ จัดที่สนามแม่โจ้กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา ในวันที่ 10 มี.ค.61

            29 ม.ค. 61 ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่นั้นเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงเมษายน  และมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน รวมไปถึงกระทบต่อการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันโดยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในลักษณะประชารัฐให้มีส่วนร่วมกับภาคราชการ เพื่อร่วมสนับสนุนและร่วมกำหนดมาตรการลดการเผาในทุกกรณี

                การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันนั้นจะต้องมีการใช้น้ำเพื่อดับและลดหมอกควันในอากาศ การทำฝนเทียม โดยต้องมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครปฏิบัติงานทั้งในส่วนของการเฝ้าระวังและการดับไฟปา ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในส่วนงบกลางที่จะจัดเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานเฝ้าระวัง และปฏิบัติงานเฉพาะกิจในพื้นที่ป่าและชุมชนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้แล้วงบประมาณที่เคยระดมทุนในกองทุนแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในปีที่ผ่านมานั้นมีเหลือเพียง 300,000 บาทเท่านั้น

                ดังนั้นเพื่อเป็นการระดมทุนหารายได้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในการเตรียมการป้องกัน การรับมือ และการสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ ทางจังหวัดเชียงใหม่จึงจะจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อหารายได้สนับสนุนการป้งอกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น โดยจะจัดในวันที่ 10 มี.ค.61 ที่ สนามแม่โจ้กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา ในเวลา 12.00 น.เป็นต้นไป โดยจะจัดเป็นกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรางวัลของ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีรางวัล Over All Low Gross และ รางวัลชนะเลิศไฟล์ทA,B,C,D, Lady และมีรางวัล Hole In One เป็นรถยนต์ NISSAN จาก บริษัทนิสสัน เชียงใหม่ โดยคุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ เป็นผู้สนับสนุนรางวัล Hole In One ในรายการนี้  โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป้ารายได้จากการแข่งขันนี้ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วทั้งหมดจะนำเข้ากองทุนแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันทั้งหมดเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ทันที

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here