พมจ.เชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561

0
159

พมจ.เชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการให้เกิดความเป็นธรรม ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันในทุกภาคส่วนของสังคม   (ข่าวจาก สนง.ปชส. ชม.)

นางจิราพร เชาว์ประยูร ยามาโมโต้ ผู้อำนวยการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการรับทราบถึงนโยบายและมาตรการ แนวทางของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ และส่งเสริมความเป็นธรรม ความเสมอภาค ความเท่าเทียมในทุกภาคส่วนของสังคม รวมทั้งเพื่อส่งเสริมโอกาสคนพิการได้แสดงศักยภาพ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคมอย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป ตลอดจน เพื่อเสริมสร้างเจตคติสร้างสรรค์ของคนพิการ ครอบครัวคนพิการ และสังคมที่มีต่อคนพิการและความพิการ ซึ่งส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาสทางสังคมเท่าเทียมกับคนทั่วไป

สำหรับ กิจกรรมภายในงานครั้งนี้ประกอบด้วย การแสดงของคนพิการ , การจำหน่ายสินค้าจากองค์กรคนพิการ , การแสดงนิทรรศการขององค์กรคนพิการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน , การบริการตรวจสุขภาพ และปฐมพยาบาลให้กับคนพิการ โดยในปี พ.ศ. 2561 ได้กำหนดประเด็นหลัก คือ “การเสริมพลังคนพิการ และประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม” ซึ่งจะมีกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมงาน ประกอบด้วย คนพิการทุกประเภทในจังหวัดเชียงใหม่ , องค์กรคนพิการ , หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ พร้อมประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานประมาณ 2,000 คน

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน คนพิการทุกประเภท และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here