ศูนย์หม่อนไหมฯ ปลูกต้นหม่อนกว่า 300 ต้น เพื่อพัฒนาใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร

0
88

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ กิจกรรมจิตอาสาหม่อนไหม ร่วมใจพัฒนาโครงการเกษตรวิชญา ร่วมใจกันปลูกต้นหม่อนไหมผลสดพันธุ์เชียงใหม่กว่า 300 ต้น เพื่อพัฒนาใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 7 มีนาคม 2562 ที่บริเวณโครงการเกษตรวิชญา บ้านกองแหะ หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรม จิตอาสาหม่อนไหม ร่วมใจพัฒนาโครงการเกษตรวิชญา โดยมีนางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งภายในงานได้มี การร่วมกันปลูกต้นหม่อนไหมผลสดพันธุ์เชียงใหม่ จำนวนกว่า 300 ต้น น่าจะนี้ยังมีการพัฒนาความสะอาดพื้นที่ภายในโครงการเกษตรวิชยา เพื่อพัฒนาใช้เป็น ศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร สำหรับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรให้กับชุมชน เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รวมถึงจัดสรรการใช้ที่ดินอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นศูนย์สาธิตการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตร ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ นำไปขยายผลจนสามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับโครงการ “เกษตรวิชญา” โครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ที่ต้องการให้โครงการนี้เป็นศูนย์ฝึกอบรมการทำการเกษตรบนพื้นที่สูง การเป็นศูนย์สาธิตและส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรที่อยูาบริเวณใกล้เคียงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนเป็นการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม ที่อยู่ในพื้นที่โครงการให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ซึ่งกรมหม่อนไหมได้ดำเนินการ จัดทำแปลงสาธิตการปลูกหม่อน จำนวน 3 ไร่ แบ่เป็น หม่อนผลสดพันธุ์เชียงใหม่ จำนวน 2 ไร่ และหม่อนใบพันธุ์บุรีรัมย์ 60 จำนวน 1 ไร่ โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำไปขยายผล จนสามารถประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here