ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ออกประกาศจังหวัดเชียงใหม่แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก หลังถูกวิจารณ์หนักถึงขั้นล่าชื่อปลด

24 มี.ค. 62 รายงานข่าวจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า หลังจากที่ปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทีค่าเกินมาตรฐานติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายวันและส่งผลกระทมต่อสุขภาพของประชาชน และส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ง่าจะมีหลายฝ่ายที่เร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ แต่ทางประชาชนชาวเชียงใหม่ยังไม่พอใจในด้านการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จนทำให้เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 62 ได้มีเวปไซด์ www.change.org ได้สร้างแคมเปญ “ร่วมลงชื่อขอเปลี่ยนผู้ว่าฯเชียงใหม่ ไร้ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาฝุ่นควัน” และมีผู้ร่วมลงชื่อในเวปไซด์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ในเรื่องดังกล่าวปรากฏว่า ในวันที่ 24 มี.ค. 62 ได้มีการออกประกาศจังหวัดเชียงใหม่โดยนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และการดูแลสุขภาพของประชาชน ประจำปี 2562  โดยมีเนื้อหาในประกาศจังหวัดฉบับนี้ว่า เนื่องจากในสภาวการณ์ปัจจุบันได้เกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเกิดจากการลักลอบเผาป่าล่าสัตว์ในพื้นที่ และเพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎร ทำให้เกิดการสะสมของกลุ่มควัน ทั้งภายในและจากภายนอกประเทศจำนวนมาก ประกอบกับปัจจุบันกระแสลมมีกำลังอ่อน ไม่สามารถพัดกลุ่มควันที่สะสมอยู่ให้ระบายออกจากพื้นที่ได้ จนส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ โดยมีค่าฝุ่นละอองในอากาศค่า PM10 และค่า PM2.5 สูงเกินมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไป เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และการดูแลสุขภาพของประชาชน ซึ่งถือเป็นมาตรการเร่งด่วนของจังหวัดเชียงใหม่ จึงให้ทุกหน่วยงานดำเนินการดังนี้

  1. ให้อำเภอ มอบหมายหน่วยงานสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกให้คำแนะนำวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการดูแลรักษาสุขภาพ ป้องกันผลกระทบจากฝุ่นละอองและหมอกควันไฟป่า และพิจารณาดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้แก่เด็ก สตรี ผู้มีโรคประจำตัว (ระบบทางเดินหายใจ) และประชาชนทั่วไป
  2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง พิจารณาใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  3. ให้อำเภอ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามมาตรการสร้างความชุ่มชื้นและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพิ่มรอบในการกวาดล้างทำความสะอาดถนน และควบคุมพื้นที่ก่อสร้างอาคารและถนน ไม่ให้เกิดฝุ่นละออง และขอความร่วมมือประชาชนในการเพิ่มความชุ่มชื้นบริเวณที่อยู่อาศัย เช่น รดน้ำต้นไม้ ฉีดล้างถนน หรือทางเท้า หรืออาคารบ้านเรือน

4.ให้ดำเนินการตามมาตรการห้ามเผาเด็ดขาด โดยจัดชุดลาดตระเวนตรวจตรา เพื่อป้องกันการเผาป่า และจัดชุดปฏิบัติการเข้าดับไฟทันทีในเวลาอันรวดเร็ว หากมีเหตุเผาไหม้ในพื้นที่ และหากพบการกระทำความผิด ให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจริงจัง

  1. การประชาสัมพันธ์ ให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในทุกช่องทาง เช่น เสียงตามสายประจำหมู่บ้านชุมชน วิทยุชุมชน รถกระจายเสียงเคลื่อนที่ ในการชี้แจงทำความเข้าใจการห้ามเผาป่า ห้ามเผาเศษวัสดุทางการเกษตร การจับกุมผู้ลักลอบเผาป่า เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบของการเผาป่า เผาเศษวัสดุทางการเกษตร และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน

ทั้งนี้ นับว่าเป็นความพยายามในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการออกมาดำเนินการแก้ไปปัญหาที่ล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งล่าสุด ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังขอให้ประชาชนติดตามข่าวสาร และปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถขอรับหน้ากากอนามัยได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และจุดแจกจ่ายโดยทั่วไป ขอให้ประชาชนรักษาสุขภาพ งดการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งในช่วงนี้ด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here