ท่าอากาศยานเชียงใหม่นำสื่อศึกษาดูงานสนามบินดานัง เวียดนาม

0
170

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ นำสือมวลชนเชียงใหม่ศึกษาดูงานท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ดานัง สนามบินแห่งที่ 3 ของเวียดนาม เปรียบเทียบกันท่อากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

30 พ.ค. 62 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดย นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้นำคณะผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่และสื่อมวลชนจากจังหวัดเชียงใหม่เดินทางไปศึกษาดูงานที่ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเะทศเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 2 มิ.ย. 62  ทั้งนี้การไปศึกษาดูงานที่ท่าอากาศยานนานาชาติดานังประเะทศเวียดนาม ในครั้งนี้เพื่อที่จะไปเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารท่าอากาศยานในด้านการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ และการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน กับท่าอากาศยานนานาชาติดานัง เวียดนาม นอกจากนี้ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของท่าอากาศยานทั้งสองแห่ง อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือในด้านต่างๆ ต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะการมีส่วนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของเวียดนาม และจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประตูที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างสองประเทศ โดยทางท่าอากาศยานนานาชาติดานัง  ซึ่งในการไปศึกษาดูงานดังกล่่าวนั้น Mr.Le Xuan Tung ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติดานัง พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และผู้แทนจากการท่องเที่ยวเวียดนามและสื่อมวลชนดานัง ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปข่้อมูลสำคัญของท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ให้กับคณะศึกษาดูงานพร้อมกับนำคณะเข้าชมการดำเนินงานของสนามบินนานาชาติดานัง ทั้งในด้านการตรวจคนเข้าเมือง การตรวจสอบสัมภาระในการเดินทางของผู้โดยสาร และบริเวณพื้นที่โดยรอบด้วย

ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง อยู่ทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม เป็นท่าอากาศยานนานาชาติแห่งที่ 3 ของประเทศ ถัดจากท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ตในเมืองโฮจิมินห์ซิตี และ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่ายในกรุงฮานอย  ทั้งนี้ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง นั้นเป็นสนามบินที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเวียดนาม เดิมสนามบินแห่งนี้เป็นสนามบินทหารที่ใช้ในช่วงสงครามโลกมาก่อน และได้รับการพัฒนาให้เป็นสนามบินเชิงพาณิชย์ในเวลาต่อมา ดังนั้นนอกจากสนามบินนานาชาติดานังจะเป็นสนามบินที่ให้บริการในเชิงพาณิชย์แล้ว ก็ยังคงเป็นสนามบินที่ใช้ในกิจการของกองทัพอากาศเวียดนามอีกด้วย ซึ่งคล้ายกับท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ทีให้บริการเชิงพาณิชย์ควบคู่ไปกับเป็นสนามบินของกองทัพอากาศไทยด้วย และขณะนี้ก็มีสายการบินของไทยที่เปิดเส้นทางบินมายังสนามบินนานาชาติดานังหลายสายการบิน โดยเฉพาะเส่้นทางเชียงใหม่-ดานัง นั้นก็มีเส้นทางบินตรงโดยสายการบินแอร์เอเชีย

ทั้งนี้ท่าอากาศยานนานาชาติดานังเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานภายใต้การกำกับดูแลของ Airport Corporation of Vietnam (ACV) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบบริหารท่าอากาศยานจำนวนทั้งสิ้น 22 แห่งของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดย ACV ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement: SAA) กับ ทอท.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 มีท่าอากาศยานที่มุ่งเน้นในการดำเนินกิจกรรม ความร่วมมือภายใต้การบริหารของ ACV จำนวน 4 ท่าอากาศยาน คือ ท่าอากาศยานนานาชาติ เติน เซิน เญิ้ต  ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง และท่าอากาศยานนานาชาติ ฟูก๊วก ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

สำหรับอาคารผู้โดยสารที่ 2 ของท่าอากาศยานนานาชาติดานังนั้น เป็นอาคาร 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 50,055 ตารางเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ ที่ครบครันทันสมัย แต่ละชั้นแบ่งเป็นพื้นที่ในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าและขาออกอย่างเป็นสัดส่วน มีเคาน์เตอร์เช็คอิน 52 เคาน์เตอร์,เคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมือง 42 เคาน์เตอร์ และประตูขึ้นลงเครื่องบิน 10 ประตู ปัจจุบันมีสายการบินขึ้นทั้งสิ้นกว่า 30 สายการบิน จำนวนเที่ยวบินประมาณ 220เที่ยวบิน/วัน แบ่งเป็นเที่ยวบินในประเทศกว่า 120เที่ยวบิน/วัน และเที่ยวบินระหว่างประเทศกว่า100เที่ยวบิน/วัน รวมทั้งเที่ยวบินตรง เชียงใหม่-ดานัง
ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมานั้น ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง มีจำนวนเที่ยวบินขึ้นลงทั้งสิ้นกว่า 80,000 เที่ยวบิน,จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการทั้งสิ้น 13.3 ล้านคน และปริมาณขนส่งสินค้า 39,800 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 17,ร้อยละ23.1 และร้อยละ 22 ตามลำดับ โดยในปี 2562 คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนเที่ยวบินขึ้นลงทั้งสิ้นกว่า 87,000 เที่ยวบิน,จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการทั้งสิ้น 14.9 ล้านคน และปริมาณขนส่งสินค้า 43,500 ตัน ซึ่งท่าอากาศยานนานาชาติดานัง มีแผนที่จะพัฒนาก่อสร้างอาคารผู้โดยสารที่ 3 เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 28 ล้านคน/ปี และเปิดใช้ภายในปี 2573

นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่าปัจจุบันธุรกิจการบินในภูมิภาคเอเชียเจริญเติบโตมากขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของการท่องเที่ยวและการลงทุนทางธุรกิจ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน ประกอบกับแนวโน้มของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนจากกลุ่มที่เดินทางกับทัวร์ เป็นกลุ่มวัยรุ่น วัยเริ่มทำงาน หรือผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศครั้งแรก ทำให้มีการเชื่อมโยงเส้นทางบินตรงในกลุ่มประเทศอาเซียนมากขึ้น มีการเปิดเส้นทางบินใหม่ๆ หลายเส้นทาง โดยเฉพาะเวียดนามมีเที่ยวบินตรงจากเชียงใหม่ไปเมืองหลักถึงสามเส้นทาง คือ เชียงใหม่-ฮานอย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เชียงใหม่-โฮจิมินท์ โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์  และเชียงใหม่-ดานัง โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย

ส่วนการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่กล่าวว่าสนามบินนานาชาติดานังนั้นเป็นสนามบินที่สร้างใหม่ได้ไม่นาน มีขนาดใหญ่ ทันสมัย มีระบบการจัดการเรื่องการตรวจคนเข้าเมืองที่ดี มีเจ้าหน้าที่มากพอเพียงที่จะให้บริการกับผู้โดยสารที่มีจำนวนมากเช่นกัน โดยสนามบินนานาชาติดานังมีจำนวนผู้โดยสาร 15 ล้านคนต่อปี ใกล้เคียงกับสนามบินเชียงใหม่ที่มีประมาณ 11 ล้านคนต่อปี  บรรยากาศในสนามบินดานังมีพื้นที่กว้าง มีร้านค้าที่ทันสมัย ดูสะอาดตาและค้นหาง่ายด้วยป้ายสัญญลักษณ์ที่สังเกตง่าย  ซึ่งเป็นสิ่งที่แตกต่างจากสนามบินเชียงใหม่ ซึ่งก็จะได้นำรูปแบบดังกล่าวไปปรับปรุงใช้ในสนามบินเชียงใหม่ต่อไป โดยเฉพาะการปรับปรุงบรรยากาศให้ดูสะอาด สดใส ปรับเปลี่ยนป้ายสัญลักษณ์ ให้ชัดเจน การปรับปรุงร้านค้าให้ตอบสนองความต้องการให้ลูกค้าๆได้มากขึ้น

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here