เทศบาลนครเชียงใหม่จัดกิจกรรม รณรงค์เติมรักให้อากาศ เชิญชวนลดมลภาวะทางอากาศก่อนเข้าสู่ฤดูการเกิดปัญหาหมอกควัน เร่งลดการเผาในที่โล่ง ลดควันดำและฝุ่นละออกจากการก่อสร้าง

               

              14 ก.พ.61 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานการจัดกิจกรรมรณรงค์เติมรักให้อากาศประจำปี 2561 ณ ลานเอนกรประสงค์ ข่วงประตูท่าแพ เชียงใหม่ โดยมีนักเรียน นักศึกษา และส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้กิจกรรมรณรงค์เติมรักให้อากาศนี้เกิดขึ้นเนื่องจากในช่วงเวลาเดือนมีนาคมเป็นต้นไปจังหวัดเชียงใหม่จะเข้าสู่ฤดูแล้ง และจะประสบกับปัญหาหมอกควัน มลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนและส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นกิจกรรมดังกล่าวนี้จะเป็นการรณรงค์และกระตุ้นให้กับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อให้อากาศของเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษ

 

               

 

               นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวว่าในปีนี้การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่นั้นทางเทศบาลนครเชียงใหม่จะเน้นไปในด้านการรณรงค์ให้มีการลดการเผาในที่โล่ง  การรณรงค์ให้ลดการใช้รถยนต์ที่มีควันดำและการควบคุมการก่อสร้างในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ไม่ให้เกิดฝุ่นละอองแพร่กระจายไปในอากาศ ซ่างคาดว่าการรณรงค์ดังกล่าวจะสร้างจิตสำนึกและการร่วมมือกันในการแก้ไขปละป้องกันปัญหามลภาวะทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ได้

               

 

           สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศ 51 วันห้ามเผาเด็ดขาด และมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของผลกระทบหมอกควันและไฟป่า โดยเฉพาะประชาชนพื้นที่สูงพื้นที่ราบควรสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนเช่นการร่วมกันจัดทำแนวกันไฟ สร้างฝายชะลอน้ำและปลูกป่าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างจริงจังและยั่งยืนต่อไป

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here