แมสคอม มช.จัดพิธีทำบุญครบรอบ 14 ปี ก่อตั้งคณะการสื่อสารมวลชน – 55 ปี

0
83

แมสคอม ม.ช. จัดพิธีทำบุญครบรอบ 14 การก่อตั้งคณะการสื่อสารมวลชน  เดิมเป็นภาควิชาการสื่อสารมวลชนตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า วันที่ 27 สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งปี 2562 นี้ ได้ครบรอบ 14 ปี รวมถึงครบรอบ 55 ปี แห่งการก่อตั้งภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วย จึงได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งและพิธีสงฆ์ในช่วงเช้า ณ บริเวณโถงอาคารบริหาร คณะการสื่อสารมวลชน เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงานต่าง ๆ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ตลอดจนผู้มีคุณูปการต่อคณะ

คณะการสื่อสารมวลชน เดิมเป็นภาควิชาการสื่อสารมวลชน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2507 และได้รับการสถาปนาเป็นคณะในกำกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2548 มีสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (FM100) และศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เชิงรุกของคณะและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ และด้านล้านนาสร้างสรรค์

ปัจจุบันคณะเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต ปรับปรุงใหม่ แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ วารสารศาสตร์บูรณาการ (Integrated Journalism) การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) และการสื่อสารบันเทิง (Entertainment Communication) มีโครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ และหลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัลแห่งแรกของภาคเหนือ โดยความร่วมมือกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังเปิดสอนระดับปริญญาโทสาขาการสื่อสารศึกษาและการสื่อสารการตลาด และมีแผนที่จะเปิดสอนระดับปริญญาเอกในอนาคตตามวิสัยทัศน์ “ผู้นำสถาบันการศึกษาด้านการสื่อสารมวลชนแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาสังคมแห่งความสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วม”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here