ไม่ทนอีกต่อไป ภาคประชาชนร่วมมือ เปิด สภาลมหายใจเชียงใหม่ ต้านปัญหาหมอกควัน

0
148

ภาคประชาชนและนักวิชาการ ร่วมมือกันจัดตั้งสภาลมหายใจเชียงใหม่ มุ่งแก้ปัญหามลพิษ หมอกควันอย่างยั่งยืนพร้อมเปิดรับทุกคนเป็นสมาชิก เบื้องต้นเล็งผลักดันใช้ค่ามลพิษมาตรฐานWHO

9 ก.ย.62 นายบัณรส บัวคลี่  ผู้ร่วมก่อตั้ง สภาลมหายใจเชียงใหม่(Chiang Mai Breathe Council) พร้อมด้วยสมาชก ได้เปิดแถลงข่าวการเปิดตัว สภาลมหายใจเชียงใหม่ หรือ Chiang Mai Breathe Council หลังจากเข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ ที่โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด ทั้งนี้นายบัณรสกล่าวว่า นักวิชาการ บุคลาการทางการแพทย์และสาธารณสุข ภาคประชาชนและภาคเอกชน ที่ทำงานและรณรงค์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหามลพิษอากาศหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่มาตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้หารือและมีความเห็นร่วมกันที่จะก่อตั้ง “สภาลมหายใจเชียงใหม่” ขึ้น โดยมีเป้าหมายเดียวกันในการที่จะแก้ไขปัญหามลพิษอากาศของจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืน   ซึ่งทุกกลุ่มนั้นมีความเห็นตรงกันว่าปัญหานี้มีผลกระทบต่อทุกคน โดยที่ทุกคนเป็นทั้งผู้ก่อปัญหาและรับผลกระทบจากปัญหา ขณะที่การป้องกันแก้ไขปัญหานั้น มีความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ไม่ใช่แต่เพียงการดับไฟที่เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการปัญหาที่ต้องทำอย่างยั่งยืน ยกตัวอย่างเช่นปัญหาเรื่องการเผาพื้นที่เกษตร ที่จะต้องลดพื้นที่การเผาลงให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ด้วยการปรับเปลี่ยนหรือหาวิธีการในการจัดการกับกระบวนการผลิตที่ทำให้ไม่ต้องมีการเผา ไม่ใช่แค่เพียงการเปลี่ยนช่วงเวลาเผา เป็นต้น

นายบัณรสกล่าวด้วยว่าของสภาลมหายใจเชียงใหม่นั้น มีแนวคิดว่า ปัญหามลพิษฝุ่นควันสามารถแก้ไขได้ โดยต้องมองปัญหาในระยะยาวและมุ่งการแก้ไขอย่างยั่งยืน และจะต้องใช้มาตรการผลักดันทางสังคม ควบคู่ไปกับการใช้มาตรการทางกฎหมายและปฏิบัติการของราชการ บทบาทของสังคมในการรณรงค์ ผลักดัน ทำความเข้าใจกันและกัน เป็นหน้าที่ร่วมกันของประชาชนทุกภาคส่วน และยังมองเห็นว่าที่ผ่านมานั้นการแก้ไขปัญหาด้วยการระงับการเผาในช่วงเวลา 3 เดือนของระยะเผชิญเหตุยังไม่เพียงพอ ต้องมีการทำงานต่อเนื่องระยะยาว มุ่งที่การแก้ต้นตอในระยะกลางและระยะยาวพร้อมกัน นอกจากนี้แล้วทางสภาลมหายใจเชียงใหม่ยังเห็นว่าลึกลงไปในปัญหาฝุ่นควันมีความขัดแย้งมากมายในทุกมิติและทุกระดับของสังคม สภาลมหายใจเชียงใหม่จะใช้แนวทางหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างกัน แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง หนุนเสริม เสนอแนะ ผลักดัน และปฏิบัติการบนพื้นฐานของความร่วมมือ มองผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

กิจกรรมหลักๆ ที่จะดำเนินการในช่วงแรกนั้น ก็จะมี่การขับเคลื่อนผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่มีการประกาศใช้ค่ามลพิษที่อ้างอิงมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก(WHO) และการให้มีการประกาศใช้คำว่า “ฝุ่นควัน” แทน “หมอกควัน” รวมทั้งจะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ไปในระดับชุมชน หมู่บ้าน โรงเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ ก็จะ สืบสาน และ ดำเนินกิจกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์สมาชิกและภาคประชาชนได้ทำมาก่อนหน้าต่อไป อาทิเช่น “โครงการเขียวสู้ฝุ่นปลูกต้นไม้ล้านต้น” “โครงการแม่แจ่มโมเดลพลัส ปลูกไผ่”  “โครงการเห็ดเพาะลดพื้นที่เผา”  “โครงการชิงเก็บ-ใช้ประโยชน์จากใบไม้”  ฯลฯ รวมถึงโครงการแก้ปัญหาระยะยาว ผสานความร่วมมือหลายภาคส่วน ปรับเปลี่ยนและพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล บนหลักการ เข้าถึง เข้าใจ สมานฉันท์ เพื่อสร้างชีวิตและนิเวศอย่างยั่งยืน

นายบัณรสกล่าวด้วยว่า สภาลมหายใจเชียงใหม่นั้นจะมีการทำงานที่ไม่เป็นปฏิปักษ์กับหน่วยงานราชการหรือภาครัฐแต่จะเป็นการทำงานร่วมกัน โดยสนับสนุนการทำงานในส่วนที่เห็นตรงกัน และให้ข้อเสนอแนะในส่วนที่มีความเห็นแตกต่าง แต่ทั้งหมดมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อแก้ไขปัญหา ทั้งนี้หลังจากที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 ก.ย. 62 นี้แล้วทางสภาลมหายใจเชียงใหม่ก็จะเดินหน้ารวบรวมสมาชิกและจัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อกำหนดแนวทางและเป้าหมายต่างๆ อย่างละเอียดร่วมกันต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here