จังหวัดเชียงใหม่เปิดศูนย์ฯ แก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ย้ำรวมพลังทุกภาคส่วน

0
82

 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ 2563 รวมพลังทุกภาคส่วนป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟป่าและหมอกควันเชิงรุก(ข่าว ปชส ชม.)

       4 พ.ย. 62   หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสันต์ สุวรรณอำภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมประชุมหารือเพื่อแต่งตั้งคณะทำงาน และวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ โดยในปีนี้นอกจากจะมีหน่วยงานราชการ ทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแล้ว ยังมีภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้าร่วมด้วย เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองสูงเกินมาตรฐานอันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดจนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ด้วย

       สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาในปีนี้ ได้จัดแผนการดำเนินงานในเชิงรุก บูรณาการในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน บูรณาการการทำงานให้ทันต่อเหตุการณ์ โดยจะต้องนำข้อมูลจากดาวเทียม Gisda มาทำระบบการติตามและคาดการณ์ในพื้นที่ทั้งการเกิดไฟป่า ข้อมูลคุณภาพอากาศ ทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยใช้อุปกรณ์ทุกอย่างที่มีไม่ว่าจะเป็นหอกระจายข่าวชุมชน หมู่บ้าน สถานีวิทยุ พร้อมทั้งประสานงานกับกองบิน 41 ใช้อากาศยานกระจายเสียง โดยจัดทำสื่อภาษาถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ให้ครอบคลุม รณรงค์งดการเผาป่า

       ขณะที่ในชุมชนเมืองจะมีการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการลดมลพิษจัดชุดรณรงค์สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน นอกจากนี้ยังจะมีการสำรวจการใช้ประโยชน์พื้นที่ครอบรองในพื้นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ พื้นที่เกษตร และอื่นๆ ซึ่งต้องระบุจำนวนคนอาศัย รายแปลง และเนื้อที่ใช้ประโยชน์ ไว้เป็นข้อมูล ครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอ จัดทำรายชื่อให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคมนี้ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่มีราษฎรที่เกี่ยวข้องกับการขายของป่า พร้อมเข้าไปทำความเข้าใจและกำหนดวิธีการแก้ไข ตลอดจนจัดตั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบล ร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 อบรมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานต่อไปด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here