คณะเกษตรศาสตร์ ม.ช. จัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสำหรับคนรุ่นใหม่

0
119

คณะเกษตรศาสตร์ ม.ช. จัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสำหรับคนรุ่นใหม่รวมพลังสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ชุมชน ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ วันที่ 7-11 พ.ย. 62

       7 พ.ย. 62 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธาน กรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ
      
        รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานเกษตรภาคเหนือของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้นจะจัดขึ้นเป็นประจำในทุก 2 ปี ซึ่งในปีนี้ได้จัดภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสําหรับคนรุ่นใหม่ : Smart Agricultural Innovation for Next Generation รวมพลังสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางด้านการเกษตร ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะที่ว่า Go For Smart Agriculture ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านการเกษตร และเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมเกษตร ด้านระบบการผลิต การพัฒนาการเกษตรบนที่สู การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ธุรกิจเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้กับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการและประชาชน นอกจากนี้แล้วยังเป็นการเฉลิมฉลองในวาระที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาปนาครบรอบ 55 ปีด้วยซึ่งภายในงานที่จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นั้น ประกอบด้วยนิทรรศการโครงการพระราชดำริ และนิทรรศการให้ความรู้ต่างๆรวมไปถึงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น และกิจกรรมต่างๆมากมาย โดยจะเปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่วันที่ 7-11 พ.ย. 62 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าชมไม่ต่ำกว่า 1 แสนคน

       ด้าน พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธาน กรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงกล่าวว่าการจัดงานเกษตรภาคเหนือ เป็นกิจกรรมบริการวิชาการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากทั้งต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมจัดงาน  รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และที่สำคัญคือ ต่อตัวของเกษตรกรโดยตรง ที่จะได้เรียนรู้และรับทราบข้อมูลข่าวสารการพัฒนาเทคโนโลยี การเกษตรที่ทันสมัย และสามารถที่จะนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปพัฒนาระบบการผลิตให้ดีและมีมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้ผลผลิตมีคุณภาพ มีความปลอดภัย สามารถพัฒนาไปสู่การเป็น Smart Agriculture เป็นที่ยอมรับของตลาดและประชาคมโลก ในขณะเดียวกันเกษตรกรก็จะมีคุณภาพชีวิตและฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

       งานเกษตรภาคเหนือ  ครั้งที่ 9 จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และกลุ่มเกษตรกร ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสําหรับคนรุ่นใหม่ : Smart Agricultural Innovation for Next Generation รวมพลังสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ชุมชน” ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความโดดเด่น ทั้งทางด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง คุณภาพดิน สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีพลังงาน ในรูปแบบเชิงสาธิต ที่ให้ผู้เข้าชมงานได้รับความรู้และตัวอย่างที่สามารถสัมผัสได้จริง มีการจัดนิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ นิทรรศการจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิโครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ นิทรรศการจากองค์กรอิสระและเครือข่ายเกษตรกร นิทรรศการคณะเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนิทรรศการนวัตกรรมแห่งเอเชียโดยบริษัทด้านการเกษตรจากต่างประเทศกว่า 50 บริษัท

       นอกจากนี้ ยังจัดการประชุมและเสวนาวิชาการอีกมากมาย อาทิ เทคโนโลยีโรงเรือน ระบบน้ำ เกษตรออนไลน์ เกษตรแม่นยำ แมลงอุตสาหกรรมใหม่ และกัญชาในอนาคต การจัดประกวดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง กล้วยไม้ ไม้ประดับ การประกวดปลากัด ปลาหมอสี ปลาหางนกยูงระดับนานาชาติ และงูสวยงาม พร้อมทั้งการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นกว่า 20 หลักสูตร และยังมีร้านค้าสินค้าเกษตร สินค้าพรีเมี่ยม กาดวัฒนธรรม Smart Market และคาราวาน Food Truck กว่า 20 คัน มาร่วมจำหน่ายสินค้าให้กับผู้มาเข้าชมงานในครั้งนี้อีกด้วย ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ได้ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายนนี้ เวลา 09.00 – 21.00 น. ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here