สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมทำดีครบรอบ 36 ปี ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

0
154
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมทำดีครบรอบ 36 ปี สนับสนุนและมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลห่างไกล พร้อมสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ยางนา-ขี้เหล็ก ภาคอุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

     27 พ.ย.62   นายอนุชา  มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมทำดีครบรอบ 36 ปีสนับสนุนและมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล ที่โรงแรมสมายล์ ล้านนา เชียงใหม่ ทั้งนี้ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ในโอกาสที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินงานครบรอบ 36 ปีประกอบกับเป็นปีมหามงคลที่พระพรหมมงคล  (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เจริญอายุวัฒนมงคล ครบ 8 รอบ    จึงมีความเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่จะจัดสร้างพระพุทธรูปเป็นที่ระลึก พุทธลักษณะ เป็นพระพุทธสิหิงค์ (เชียงแสน สิงห์ ๑) ขึ้น เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมาดำเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ จึงเกิดโครงการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่กับกิจกรรมทำดีครบรอบ 36 ปี ขึ้น โดยได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลห่างไกล  คือ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาโรงพยาบาลอมก๋อย   โรงพยาบาลดอยเต่า นอกจากนี้ยังมอบเงินสนับสนุน  โรงพยาบาลสวนดอก   และ  สมาคมยางนา-ขี้เหล็กสยาม  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,296,206.54 บาท   อุปกรณ์การแพทย์และเงินสนับสนุนที่สภาอุตสาหกรรมฯได้มอบให้แต่ละหน่วยงานเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมจะได้มีส่วนเข้ามาช่วยเหลือสังคม สำหรับโรงพยาบาลห่างไกลได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางโรงพยาบาลมีความต้องการใช้จริงและจะเกิดประโยชน์กับผู้ป่วยมากที่สุด ในส่วนของสมาคมยางนาจะเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ถนนเส้นวัฒนธรรมให้คงอยู่กับจังหวัดเชียงใหม่สืบไป

 

     ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการกิจกรรมทำดีครบรอบ 36 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ภาคอุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมมากขึ้น ขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมจะให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งหลังจากนี้ไปจะมีกิจกรรมดีๆให้ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมอีกหลายโครงการ  นอกจากนี้การรวมตัวกันของภาคเอกชน 3 สถาบันและหน่วยงานพันธมิตร  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่จะได้เข้าไปมีบทบาทในการทำหน้าที่เสนอประเด็นปัญหา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐในการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการค้าการลงทุนของภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของจังหวัด  โดยเฉพาะประเด็นปัญหาเรื่องฝุ่นควันที่ภาคเอกชนได้มีการตั้งคณะทำงานและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 

     ในส่วนของการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและสมาชิกนั้น  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่มีแนวทางในการดำเนินงานที่เน้นให้ความช่วยเหลือและมุ่งประโยชน์ต่อสมาชิกในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ  พร้อมทั้งให้คำแนะนำปรึกษา  จากผู้เชี่ยวชาญ  เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาธุรกิจของตนเองและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ซึ่งโครงการที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องคือ  Northern Thailand Food Valley  รวมถึงกิจกรมเพิ่มโอกาสทางการตลาด อาทิ การจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์  งาน Gift Fair   งาน  New North   ในปี 2020 มีแผนงานที่จะจัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือภายใต้ชื่องาน  “FTI Fair 2020” อีกด้วย

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here