FM 100 มช.ร่วมกับสภาลมหายใจเชียงใหม่ จัดเวทีสาธารณะ “ต่อลมหายใจให้เชียงใหม่ (อีกครั้ง)”

0
181
     FM 100 มช.ร่วมกับสภาลมหายใจเชียงใหม่ จัดเวทีสาธารณะ “ต่อลมหายใจให้เชียงใหม่ (อีกครั้ง)” ระดมความเห็นทุกภาคส่วน แก้ปัญหาฝุ่นควัน

     4 ธ.ค. 62 ที่โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (FM 100 MHz) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสภาลมหายใจเชียงใหม่ จัดเวทีสาธารณะ “ต่อลมหายใจให้เชียงใหม่ (อีกครั้ง)” โดยมี รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน และผู้ร่วมเวทีประกอบด้วย นายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ อ.ดร.สมพร  จันทระ  คณะทำงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนางสาวปริศนา  พรหมมา  ผู้แทนสภาลมหายใจเชียงใหม่
     นางสาวรัตนาภรณ์ สุวคนธ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานว่าเนื่องจากปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่เข้าสู่ระดับวิกฤต เป็นปัญหาสำคัญที่คุกคามต่อสุขภาพของประชาชนและส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจ สังคม ทั้งการคมนาคมและภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  แม้จะมีความพยายามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง  และมีการตื่นตัวของภาคประชาชนเพิ่มขึ้น ในการขับเคลื่อนร่วมกับภาครัฐเพื่อจัดการและยกระดับสถานการณ์ ให้เป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องร่วมกันแก้ไข
     ขณะที่ในเวทีสาธารณะ ได้มีการเสวนาในประเด็นการเตรียมพร้อมของหน่วยงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน อย่างยั่งยืน โดยนายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและจังหวัดเชียงใหม่ ในด้านต่างๆ ทั้งการป้องกัน และแก้ไข รวมถึงการรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการงดเผา ไม่เพิ่มมลพิษ และการดูแลตัวเองในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤต ซึ่งจังหวัดจัดทำพื้นที่เซฟตี้โซนครบทุกอำเภอ และให้สนง.สาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ จัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้พร้อม

 

     นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่าทางเทศบาลได้เตรียมมาตรการรับมือกับปัญหาฝุ่นควัน โดยเน้นเรื่องสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ทั้งการจัดเตรียมพื้นที่เซฟตี้โซน 14 จุด การสนับสนุนแผ่นกรองอากาศให้กับโรงเรียนต่างๆ ที่มีเครื่องฟอกอากาศอยู่แล้ว การพ่นละอองน้ำ การปลูกต้นไม้เพื่อกักฝุ่น การจัดระบบขนส่งมวลชน เพื่อลดการใช้รถส่วนตัว เป็นต้น
     ขณะที่อ.ดร.สมพร  จันทระ  คณะทำงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และได้ตั้งคณะทำงานเพื่อนำองค์ความรู้จากนักวิชาการและนักวิจัย ในการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา เช่นข้อมูลฝุ่นควันแบบเรียลไทม์ และข้อมูลต่างๆ
    
     นางสาวปริศนา  พรหมมา  ผู้แทนสภาลมหายใจเชียงใหม่ กล่าวว่าสภาลมหายใจเชียงใหม่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันหลายๆหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้จะมีการจัดงานมหกรรมพลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน ในวันที่ 15 ธันวาคม นี้ที่ข่วงประตูท่าแพ เพื่อรณรงค์และคิกออฟในการร่วมกัน

     ด้านรศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนและเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่งานบริการทางวิชาการแก่ชุมชนของคณะการสื่อสารมวลชน และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อปัญหาดังกล่าว ประกอบกับคณะการสื่อสารมวลชนได้มีการบันทึกลงนามความร่วมมือกับบริษัท Paneda TechAB เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาในความร่วมมือด้านการแจ้งเตือนภัยพิบัติ ปัญหาฝุ่นควัน ผ่านหน้าปัดวิทยุในรูปแบบอักษรวิ่งผ่านระบบ RDS ที่สามารถแจ้งเตือนภัยได้ทันผ่านการเปิดรับฟังวิทยุ FM100 ทั้งนี้เพื่อร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนในฐานะเป็น City Radio  จึงได้จัดเวทีสาธารณะ “ต่อลมหายใจให้เชียงใหม่ (อีกครั้ง)” ขึ้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและระดมความเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการต่อปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here