เตรียมรับภัยแล้ง ชลประทานเปิดศูนย์ฯเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2562/63

0
112
     เตรียมรับภัยแล้ง ชลประทานที่ 1 เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ แก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2562/63 ในเขตจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน หลังพบปีนี้มีปริมาณน้ำน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา
    
      8 ม.ค. 3  ที่ สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน ได้มีการจัดพิธีเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ แก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2562/63 (ในเขตจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1) ณ ฝายวังปาน ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายศรัญยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และนายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1  ร่วมกันทำพิธีเปิดศูนย์ดังกล่าว
     นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1  กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ นี้ เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่องการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2563 ซึ่งปีนี้ถือว่ามีปริมาณน้ำน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำปิง ซึ่งมีต้นน้ำที่เชียงดาว และไหลผ่าน เชียงใหม่และลำพูนซึ่งในปีนี้มีน้อยมาก   นอกจากนี้แล้วปริมาณน้ำในเขื่อนแม่งัดก็มีน้อยเพียง 57% ของความจุอย่างเท่านั้น และอาจจะก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำแปโภค บริโภค และอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาการแย่งกันใช้น้ำ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเรื่องน้ำขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กลุ่มผู้ใช้น้ำ อีกทั้งยังลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และเกิดการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งอย่างถูกต้อง รัดกุม มีประสิทธิภาพ

     สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจำนวน 6 แห่ง ดังนี้ แห่งที่ 1 ประตูระบายน้ำท่าวังตาล ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เขตพื้นที่รับผิดชอบ ฝายพญาคำ ฝายหนองผึ้ง ฝายท่าศาลา ประตูระบายน้ำท่าวังตาล ฝายท่ามะโก๋และฝายสบร้อง) แห่งที่ 2 ฝายแม่ปิงเก่า ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (เขตพื้นที่รับผิดชอบ ฝายแม่ปิงเก่า และฝายพญาอุต) แห่งที่ 3 ฝายหนองสลีก ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (เขตพื้นที่รับผิดชอบ ฝายหนองสลีก) แห่งที่ 4 ฝายดอยน้อย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (เขตพื้นที่รับผิดชอบ ฝายดอยน้อย) แห่งที่ 5 ฝายวังปาน ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน (เขตพื้นที่รับผิดชอบ ฝายวังปาน) และ แห่งที่ 6 ประตูระบายน้ำแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (เขตพื้นที่รับผิดชอบ ประตูระบายน้ำแม่สอย) โดยประชาชนและกลุ่มผู้ใช้น้ำสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลหรือติดตามสถานการณ์น้ำรวมถึงการร้องเรียนเรื่องน้ำในพื้นที่ได้ตลอดเวลาราชการ 08.30 -16.30 น. หากพื้นที่ใดได้ความเดือดร้อนทางสำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน ได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือเพื่อเข้าให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here