บจธ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นตั้ง สถาบันบริหารจัดการเพื่อการกระจายการถือครองที่ดินที่เชียงใหม่

0
138
       บจธ.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการเพื่อการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรม เวทีแรกที่เชียงใหม่ ช่วยเกษตรกรที่มีปัญหาที่ทำกิน  จ่อคลอด มิ.ย.63 นี้ พร้อมทุนประเดิม6,000ล้าน  
    
     10 ม.ค.63 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน คณะทำงานด้านกฎหมายการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ พร้อมด้วยนาย  กุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการฯ ได้ร่วมกันเปิดเวทีเปิดรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน  เกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการเพื่อการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. …..  ซึ่งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) จัดขึ้น มีประชาชนและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นกว่า 200  คน โดยการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกจากทั้งหมด 6 ครั้ง ที่จะจัดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศจนครบภายในเดือน ม.ค.63 ซึ่งนอกจากการร่วมประชุมแล้วผู้ที่สนใจยังสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางเว็บไซต์ที่ www.labai.or.th และhttp://www.lawamendment.go.th ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31ม.ค.63

     พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ กล่าวว่า รัฐบาลโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ในเรื่องที่ดินทำกินมาโดยตลอด ซึ่งได้ดำเนินการผ่านโครงการของ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ให้ดำเนินภารกิจกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย การป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนอง ขายฝากตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นผู้กำกับดูแล

     ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ดำเนินการมา  บจธ. ได้ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีที่ดินทำกินไป 2,631 ราย 877 ครัวเรือน จำนวนที่ดินที่ บจธ. ดำเนินการ 3,151 ไร่ ในโครงการตามภารกิจของ บจธ. ทุกโครงการ จะต้องน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9  เรื่อง “ศาสตร์พระราชา” มาเป็นหลักในการพัฒนาที่ดินในโครงการ ขณะที่การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าวและรวบรวมนำไปสู่ปรับปรุงเนื้อหากระทั่งมีผลบังคับใช้ต่อไป

     ด้านนายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ว่า หลังจากที่มีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วง 3 ปี กว่าที่ผ่านมา  ในที่สุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเห็นพ้องกันว่า  หน่วยงานที่จะก่อตั้งขึ้นใหม่จะมีวัตถุประสงค์ในทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน  ในเบื้องต้นจะใช้ชื่อว่า “สถาบันบริหารจัดการเพื่อการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม” (องค์การมหาชน)  ซึ่งขณะนี้ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการเพื่อการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. …. ได้ยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น เว็บไซต์ www.labai.or.th  และ   www.lawamendment .go.th  นอกจากนี้จะมีการรับฟังความคิดเห็นโดยการจัดประชุมเกษตรกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 6 ภาค ๆ ละ 200 คน  โดยจะมีการขอความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่  นอกจากนี้ จะมีการส่งหนังสือสอบถามความคิดเห็นไปยังหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย

     รองผู้อำนวยการ บจธ. กล่าวต่อไปว่า กระบวนการรับฟังความคิดเห็นทั้งหมด บจธ. จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563  หลังจากนั้นภายในเดือนกุมภาพันธ์จะรวบรวมสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเพื่อเสนอเรื่องไปยัง พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูและงานของ บจธ. และนำเสนอไปยังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นชอบต่อไป  และจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบได้ภายในเดือนมีนาคม  คาดว่าพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ได้ภายในไม่เกินเดือนมิถุนายน 2563  โดยมีเงินทุนประเดิมจากรัฐบาลประมาณ 6,000 ล้านบาท

     สำหรับอำนาจหน้าที่ของ สถาบันบริหารจัดการเพื่อการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม (องค์การมหาชน)  จะมีความใกล้เคียงกับบทบาทของธนาคารที่ดิน คือการดำเนินการให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อจัดสรรให้แก่เกษตรกรหรือองค์กรชุมชน ได้ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน และร่วมมือกับองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กร ชุมชน กองทุนหมู่บ้าน สถาบันการเงินประชาชน และสหกรณ์ในการบริหารจัดการที่ดิน  ก่อตั้งสิทธิ หรือทำนิติกรรมทุกประเภทกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครอง หรือเป็นผู้ทรงทรัพยสิทธิต่าง ๆ ในสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ โอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิต่าง ๆ  ซื้อ จัดหา จำหน่าย ยืม ให้ยืม เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยนหรือดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิต่าง ๆ ไถ่ถอนจำนองหรือไถ่ถอนขายฝากที่ดิน ให้สินเชื่อ เพื่อประโยชน์ในการจัดหาและพัฒนาที่ดิน ที่ดินเฉพาะองค์กรชุมชน ถ้ามิใช่องค์กรชุมชน ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี และบริหารจัดการหรือพัฒนาที่ดินที่ผู้มีกรรมสิทธิ์มอบหมายให้ดำเนินการ หรือที่ดินที่สถาบันได้มาด้วยวิธีการอย่างใด ๆ เพื่อนำไปดำเนินการจัดสรรให้แก่เกษตรกร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here