กรมชลประทาน เตรียมสร้าง 3 อ่างเก็บน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ จอมทอง ฮอด

0
90

รองอธิบดีกรมชลประทานติดตามคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ แก้ไขปัญหาความแห้งแล้งและขาดแคลนน้ำ รวม 3 โครงการในพื้นที่ อ.จอมทอง และ อ.ฮอด

     นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 3 โครงการที่ทางกรมชลประทานได้วางแผนไว้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งและขาดแคลนน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.จอมทอง และ อ.ฮอด  โดยงานสำรวจ ออกแบบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอจอมทอง และอำเภอฮอด จำนวน 3 โครงการได้แก่ 1 อ่างเก็บน้ำแม่ปอน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 2 อ่างเก็บน้ำแม่ฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และ 3 อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

     นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า โครงการทั้ง 3 โครงการ จะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตร เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เป็นแหล่งแพร่และเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด โดยมีระบบส่งน้ำผ่านท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิมให้กับพื้นที่เพาะปลูกด้านท้ายอ่างเก็บน้ำ อีกทั้งยังช่วยบรรเทาอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลาก ยกฐานะความเป็นอยู่ให้กับประชาชน และเพิ่มคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งตรงตามยุทธศาสตร์ 20 ปี ของกรมชลประทาน ในด้านการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในอนาคต โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ และการป้องกันบรรเทาภัยพิบัติจากน้ำ โดยมอบหมายให้สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาให้มากที่สุดเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในอนาคต

     ทั้งนี้กรมชลประทานได้ทำการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น แล้วเสร็จไปเมื่อ มิถุนายน 2562 ต่อมากรมชลประทานได้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า ดับเบิ้ลยู เอฟ โอ ซึ่งประกอบด้วย บริษัท วิศวชาญ 2002 จำกัด, บริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ส จำกัด และบริษัท องศา คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการงานสำรวจ ออกแบบ ตามสัญญาเลขที่ จ.57/2562 (สพด.) ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 15 ตุลาคม 2562 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 กันยายน 2563 รวมระยะเวลาดำเนินงาน 330 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน

 

     สำหรับการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่งานเขื่อนและอาคารประกอบ งานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ซึ่งงานเขื่อนและอาคารประกอบ จากผลการศึกษาเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำแม่ปอนพบว่า จะสามารถกักเก็บน้ำได้ 2.03 ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำแม่ฮอด สามารถกักเก็บน้ำได้ 3.62 ล้าน ลบ.ม. และอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ สามารถกักเก็บน้ำได้ 12.24 ล้าน ลบ.ม. มูลค่าการก่อสร้างราวโครงการละ 400 – 500 ล้านบาท หากเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ภายใน ปี 2564 น่าจะสามารถสรุปเพื่อดำเนินการของบประมาณก่อสร้างและในเบื้องต้นจะขอช่วยเหลือเปิดหน้างานจาก กปร. เพื่อยืนยันให้ความมั่นใจกับชาวบ้าน ทั้งนี้แต่ละโครงการจะใช้เวลาก่อสร้างราว 3 ปี ทั้งนี้พื้นที่ใดพร้อมก็น่าจะทำได้เลย จากนี้จุดที่จะต้องดำเนินการที่อาจใช้เวลาคือการขอใช้พื้นที่ป่าและการดูแลผลกระทบชาวบ้านที่ต้องเวนคืนพื้นที่

 

     ทั้งนี้การดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำทั้ง 3แห่ง มีดังนี้  อ่างเก็บน้ำแม่ปอน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 15 บ้านแม่ปอน ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะเป็นเขื่อนดินถมแกนดินเหนียวแบบแบ่งโซน เขื่อนสูง 31 เมตร มีพื้นที่รับน้ำ 37.08 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 13.51 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ความจุที่ระดับน้ำกักเก็บ 2.03 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี มีระบบส่งน้ำเป็นแบบระบบคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับปรุงเหมืองใหม่และเหมืองหลวงซึ่งเป็นระบบส่งน้ำเดิม ให้สามารถส่งน้ำเข้าระบบเหมืองและคูน้ำครอบคลุมพื้นที่ชลประทานทั้งหมด มีพื้นที่รับประโยชน์ 4,267.54 ไร่ ครอบคลุม 5 หมู่บ้าน 1 ตำบล
     อ่างเก็บน้ำแม่ฮอด ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 บ้านแพะดินแดง ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเขื่อนดินถมแกนดินเหนียวแบบแบ่งโซน เขื่อนสูง 44.5 เมตร มีพื้นที่รับน้ำ 36.00 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 13.14 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ความจุที่ระดับน้ำกักเก็บ 3.62 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ส่วนระบบส่งน้ำเป็นแบบระบบท่อโดยแรงโน้มถ่วง มีพื้นที่รับประโยชน์ 2,494 ไร่

 

     อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว เขื่อนสูง 50.50 เมตร มีพื้นที่รับน้ำ 73.00 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 23.55 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ความจุที่ระดับน้ำกักเก็บ 20.41 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ส่วนระบบส่งน้ำเป็นระบบของฝายห้วยแม่ป่าไผ่ที่อยู่ท้ายอ่างเก็บน้ำ ซึ่งผลกระทบการศึกษาเดิมจะทำการปรับปรุงฝายห้วยแม่ป่าไผ่และทำระบบส่งน้ำเพิ่มเติม มีพื้นที่รับประโยชน์ 6,683 ไร่

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here