โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเปิดเรียนในวันที่ 1 ก.ค.63 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ในขณะที่นักเรียนที่เดินทางกลับจากประเทศหรือข้ามมาเรียนตามแนวตะเข็บชายแดน จะต้องกักตัว 14 วันก่อนเข้าเรียน

                24 มิ.ย.63 นายกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 ก.ค. 63 นี้ ซึ่งทางศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการแจ้งให้สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้เกิดความตระหนักในการป้องกันโรคโควิด-19  โดยให้ทั้งฝ่ายบริหารคณะกรรมการสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครอง นักเรียน ให้มีการจัดการเรียนการสอนวิถีชีวิตใหม่ วิถีปฏิบัติใหม่ มีการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ มีการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยให้ยึดหลักว่า “มีไข้ ไม่สบาย หยุดเรียน พบหมอ” โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดทำแผนมาตรการป้องกันและรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  มีมาตรการรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพทย์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.และประกาศของคณะ กรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

     และมาตรการป้องกันหรือคู่มือการป้องกันของส่วนราชการจากต้นสังกัดให้สถานศึกษาจัดทำข้อมูลประวัติสุขภาพเพื่อเป็นข้อมูลประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นนักเรียนบุคลากรของโรงเรียนและผู้มาติดต่อ สถานศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีมาตรการป้องกันและรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเช่น มาตรการก่อนเปิดภาคเรียน  มาตรการเปิดเรียน ระหว่างเปิดภาคเรียน และมาตรการหลังเลิกเรียน เป็นต้น  โดยมีมาตรการเสริมให้โรงเรียนเน้นการใช้มาตรการของต้นสังกัดไปปรับใช้ตามบริบทเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคีทุกภาคส่วนและผู้ปกครองเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน

       ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า หลังจากที่ให้โรงเรียนในสังกัดไปเตรียมาความพร้อมตามมาตรการป้องกันและรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   และให้โรงเรียนในสังกัดประเมินตนเองว่ามีความพร้อมหรือไม่ ปรากฏว่า ขณะนี้มีโรงเรียนที่มีความพร้อมทั้งหมด 95% ส่วนที่เหลือนั้นทางต้นสังกัดก็ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือในการเตรียมความพร้อมแล้ว และคาดว่าจะไม่มีปัญหาในช่วงเปิดเรียนวันที่ 1 ก.ค. นี่อย่างแน่นอน

                ด้านนายเจดีย์  เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 34   เปิดเผยว่าในช่วงวันเปิดภาคเรียนวันที่ 1 ก.ค. นี้ จะมีนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา 34 ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตะเข็บชายแดนและอาจจะข้ามชายแดนผ่านช่องทางไม่ปกติมาเรียนหนังสือและมาพักที่โรงเรียน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ ดังนั้นทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 34   ได้แจ้งให้ผู้บริหารทุกโรงเรียนในสังกัดให้ดำเนินการกักตัวนักเรียนที่เดินทางข้ามชายแดน เป็นเวลา 14 วันก่อนเข้าเรียนตามปกติ ส่วนนักเรียนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและจะกลับเข้าเรียนในช่วงเปิดเทอมนั้น เมื่อกลับมาถึงประเทศไทยก็จะถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยู่แล้ว ซึ่งเมื่อพ้นระยะการกักตัวจึงจะสามารถเข้าเรียนได้ตามปกติ

     ทั้งนี้ กำหนดเปิดภาคเรียนภาคที่หนึ่งปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. ถึง 13 พ.ย. 63 ส่วนกาสรเปิดภาคเรียนที่ 2 จะเปิดเรียนใน วันที่ 1 ธ.ค.63  ถึง 9 เม.ย. 64  โดยกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตรของแต่ละระดับด้วย

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here