ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมพิธีพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

 

     10 ก.ย. 63  พลตรี สืบสกุล  บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 มีนักศึกษา    วิชาทหารเข้าร่วมพิธีประมาณ 1,000  นาย โดยมี พันเอก วิชา  ภู่ทอง ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษาวิชาทหาร ในการดำรงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ในการให้ความเคารพต่อผู้มีพระคุณครู อาจารย์ ที่ได้ให้ความรู้อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีคนเก่ง อย่างมีคุณธรรม

 

     พลตรี สืบสกุล  บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ได้กล่าวเน้นย้ำให้นักศึกษาวิชาทหารได้ยึดถือตามคำกล่าว นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างจริงจัง ซึ่งจะทำให้นำความเป็นสิริมงคล ความสำเร็จมาสู่ตน และยังได้กล่าวถึงนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก  คือการผลิตกำลังสำรองของกองทัพให้มีประสิทธิภาพ และการสร้างเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพ มั่นใจว่าศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จะเป็นเบ้าหลอมที่ดีของกองทัพบกที่จะหล่อหลอมเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีจริยธรรมและคุณธรรมที่ดีงาม มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม และเป็นกำลังสำรองที่มีประสิทธิภาพของกองทัพในอนาคต

 

        และบริเวณห้องเรียนที่ 1 ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 มีนักศึกษาวิชาทหาร กำลังพล และครอบครัว ร่วมถึงประชาชนทั่วไปเข้าร่วมบริจาคประมาณ 300 คน

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here