ท่าอากาศยานเชียงใหม่เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศหลัง ศบค มีมติเห็นชอบมาตรการเปิดประเทศ แต่จะเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของจังหวัด

    เมื่อวันที่ 5 ต.ค. ที่ผ่านมา นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่  พร้อมด้วยนายกฤษฎา พุกะทรัพย์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ สายสนับสนุนธุรกิจ นาวาอากาศโท มัธยัณห์ ไกรสรทองศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ สายปฏิบัติการ ผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินเชียงใหม่ ผู้แทนสายการบิน และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด่านตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากร ร่วมกันพิจารณาพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เพื่อกำหนดกระบวนการให้บริการผู้โดยสาร เตรียมพร้อมรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือ ศบค.มีมติเห็นชอบมาตรการเปิดประเทศ สำหรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Special Tourist VISA: STV) แบบ “จำกัดจำนวน” ตามที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ภายใต้ 3 เงื่อนไขที่รัฐกำหนด

โดยเบื้องต้นนายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่  กล่าวว่าท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีความพร้อมด้านบุคลากรและทรัพยากร ในการรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศวันละ 2 เที่ยวบิน หรือไม่เกินวันละ 400 คน ทั้งนี้จะนำข้อสรุปที่ได้ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการปฏิบัติของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป ทั้งนี้การที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่จะเปิดรับเที่ยวบินจากต่างประเทศหรือไม่นั้นจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของจังหวัดเชียงใหม่ว่าจะอนุญาตหรือไม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here