จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมกำลังเป็บซากกระทงในแม่น้ำปิง ตามโครงการ“เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” ปีนี้ปริมาณซากกระทงลดลงกว่าปีที่ผ่านมาเหลือเพียง 23.04 ตัน

       4 พ.ย. 63 นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวของได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิงในโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ ประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง หมู่ที่ 3 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโ๕รงการชลประทานเชียงใหม่กล่าวว่าการจัดกิจกรรมวันนี้เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ โครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” และรักษาสภาพแวดล้อมให้เกิดความสะอาดและสวยงานในลำน้ำปิง กำจัดสิ่งกีดขวางในทางน้ำทำให้น้ำปิงไหลสะดวก ไม่เกิดการเน่าเสีย สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำดิบ ผลิตน้ำประปาให้ประชาชนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ รวมไปจนถึงการปลูกจิตสำนึกและสร้างวินัย การทิ้งขยะ การคัดแยกขยะ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย  ในปีนี้จากการที่ได้ดำเนินการสุ่มตรวจปริมาณจำนวนของกระทงในปีนี้ พบว่ามีจำนวนปริมาณขยะจากกระทง จำนวน 23.04 ตัน ซึ่งลดลงจากปีที่แล้ว 26.96 ตัน

     ด้านนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า การรักษาสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำปิงนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะแม่น้ำปิงเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นแม่น้ำสายสำคัญในการจัดประเพณี ยี่เป็งหรือประเพณีลอยกระทง การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง โดยเฉพาะเศษวัสดุกระทง ภายหลังจากประเพณีสิ้นสุดลง จึงนับว่า มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการฟื้นฟูสภาพน้ำ ในแม่น้ำปิงให้กลับคืนมา ใสสะอาด รวมถึงยังเป็นการรักษาประเพณีที่ดีงามและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กัน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำปิง ตามกิจกรรม “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here