กองทัพภาคที่ 3 โดย กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ทภ.3 สน.ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมการบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือผ่านกิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า” (Kick Off) ประจำปี 64 ที่จังหวัดเชียงใหม่

      กองทัพภาคที่ 3 โดย กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ทภ.3 สน. ประชุมร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมการบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ และพิธีเปิดกิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า” (Kick Off) ณ อาคารยอดทัพบันเทิง กองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่  โดยมี นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมร่วมกับ พ.อ.ชาตรี   บุบผา เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ทภ.3 สน.

      รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัญหาไฟป่าหมอกควันไม่ได้เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเดียว มักเกิดขึ้นทั่วไปในภาคเหนือ โดยเกิดจากพื้นที่ทำกินกับพื้นที่ในเมืองและปัญหาในเขตป่าซึ่งทั้ง 2 ป่า ทั้งป่าในพื้นที่อุทยานและป่าในพื้นที่อนุรักษ์ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการกองทัพภาคที่ 3 จึงจัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ทภ.3 สน. ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์หลักในการบูรณาการทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการช่วยเหลือ บรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่าครั้งนี้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่มักจะเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันขึ้นในโซนใต้ ในระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไป เนื่องจากในพื้นที่เริ่มมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในหลายรูปแบบ ทั้งการลาดตระเวน การทำแนวกันไฟ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องบูรณาการการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

       ทางด้าน พ.อ.พงศ์ยุทธ   งามเกษม รองหัวหน้าส่วนปฏิบัติการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ทภ.3 สน.  กล่าวว่า ที่ประชุมได้กำหนดจัดกิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า” ประจำปี 2564 เบื้องต้น วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 ที่กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมจะประกอบด้วย การประชุมบูรณาการผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ผ่านระบบ VTC เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ที่ห้องประชุมระวังเมือง 1 กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุม และ การจัดนิทรรศการในกิจกรรม“ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า (Kick Off)” ประจำปี 2564 โดยมี รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เกิดความยั่งยืน และเป็นรูปธรรมตามนโยบายของกองทัพภาคที่ 3 และกองทัพบก เนื่องจากปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในทุกมิติ ทั้งสภาพเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว รวมถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในระยะยาว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here