เชียงใหม่ Kick Off ฉีดวัคซันโควิด-19 เข็มแรก หลังได้รับล็อตแรกมา 3,500 โดส จาก ศบค.เป็นจังหวัดแรก เร่งฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ก่อน และเล็งกระจายให้ประชาชนครบในปลายปี

                 1 มี.ค. 63 ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ ร่วมแถลงข่าว การกระจายวัคซีนโควิด 19 และความพร้อมของสถานพยาบาลในการฉีดวัคซีนให้กับชาวจังหวัดเชียงใหม่

       นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคโควิด-19 ว่า ขณะนี้สถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่มากว่า 1 เดือนแล้ว และสถานการณ์ต่าง ๆ เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติ มีการผ่อนคลายทั้งเรื่องของการเดินทาง สถานประกอบการ ร้านอาหาร ซึ่งต้องขอบคุณชาวเชียงใหม่ และผู้ประกอบการ ที่ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการป้องกันกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่ปลอดภัยจากโควิด-19 ต่อไป

      นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมายระยะแรกนั้น จังหวัดเชียงใหม่ได้ Kick Off ฉีดวัคซีนเข็มแรกในวันที่ 1 มี.ค.64   ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ได้พิจารณาให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น 1 ใน 18 จังหวัดแรกที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ในช่วง 3 เดือนแรกนี้ จำนวนทั้งสิ้น 83,500 โดส ด้วยจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่มีการระบาดบ่อยและเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจ ซึ่งวัคซีนในระยะแรกนี้เป็นวัคซีนซิโนแวค สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีแผนการฉีดวัคซีนในเดือนมีนาคมจำนวน 3,500 โดส เดือนเมษายน 30,000 โดส และเดือนพฤษภาคมอีกจำนวน 50,000 โดส

      ทั้งนี้ในการฉีดวัคซีน -19 เข็มแรกของจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นลำดับแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงษ์ ผู้ตรวจราชการสาธารณสุขเขต 1 จากนั้้นตามด้วยนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งดูแลเรื่องโรคโควิด-19 ส่วนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นหน้าด่านที่จะได้รักการฉีดวัคซีนในช่วง 3 เดือนแรกนี้ ประกอบด้วย 4 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ที่จะมีโอกาสสัมผัสโรค อาทิ เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน ตำรวจ เจ้าหน้าที่ด่านคัดกรอง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว และกลุ่มแรงงาน/กลุ่มประชาชนทั่วไปผู้ที่มีโอกาสจะติดเชื้อจากการประกอบอาชีพ สำหรับประชาชนทั่วไป จะได้รับการฉีดในระยะที่ 2 ห้วงเดือนพฤษภาคม-เดือนธันวาคม 2564 ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ มีแผนการกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึง โดยมีการพิจารณาการกระจายวัคซีคในพื้นที่เสี่ยงใน 3 กลุ่มอำเภอ คือ อำเภอเมืองและอำเภอปริมณฑล 6 อำเภอที่มีการระบาดร้อยละ 50  อำเภอชายแดนติดต่อประเทศเพื่อนบ้านร้อยละ 20 และอำเภออื่นๆ อีก 14 อำเภออีกร้อยละ 30 โดยตั้งเป้าจะฉีดให้ครอบครัวประชากรประมาณ 1 ล้านคน ในระยะเวลา 180 วัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here