เชียงใหม่ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มแรกให้บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ครบ 100% เตรียมฉีดเข็มที่ 2 ให้ครบภายในเดือน มี.ค.64  พร้อมตั้งเป้าฉีดครบทั้งจังหวัดภายในสิ้นปี 64  ในขณะที่จบ ดราม่า วัคซีน VIP นายแพทย์ สสจ และ ผ.อ.รพ.นครพิงค์กลับมาทำงานตามเดิม

        15 มี.ค. 64 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่าขณะ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด19 จำนวน 3,500 โดส เนื่องจากเป็นจังหวัดท่องเที่ยวและเป็น 1 ใน 13 จังหวัด ที่ได้รับวัคซีนในระยะแรก เพื่อรักษาระบบการแพทย์และสาธารณสุข ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  ซึ่งในเดือนมี.ค. นี้ได้ทำการฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายแรก คือกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง และผู้ที่ปฏิบัติงานด่านหน้า เสี่ยงต่อการติดเชื้อจากผู้ป่วย จำนวน 1,750 คน จนครบ 100 % แล้ว และผลจากการฉีดนั้นไม่พบอาการแพ้รุนแรงในตัวผู้ที่ได้รับการฉีดเลย ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการเตรียมการฉีดวัคซันในเข็มที่ 2 ให้ครบทั้ง 1,750 คน ภายในเดือน มี.ค. 64 นี้

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวด้วยว่าในแผนการจัดสรรวัคซีนโควิด 1-9  ระยะที่ 1 จะมีการให้บริการฉีดวัคซีนในเดือนเมษายน 16,000 คน และพฤษภาคม 24,000 คน ให้แล้วเสร็จตามแผน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย อสม. บุคคลที่มีโรคประจำตัว และผู้ประกอบอาชีพภาคการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และถือเป็นการซักซ้อมที่จะรับวัคซีนในระยะที่สอง โดยจัดสรรให้ร้อยละ 50 จะกระจายให้ 6 อำเภอที่มีการระบาดสูง ได้แก่ อ.เมือง แม่ริม สารภี หางดง สันทราย และสันกำแพง อีกร้อยละ 30 จะฉีดให้กลุ่มเป้าหมายในอีก 14 อำเภอ ส่วนที่เหลือร้อยละ 20 จะฉีดให้ 5 อำเภอชายแดน

         สำหรับแผนการฉีดวัคซีนในระยะที่ 2 เมื่อมีวัคซีนมากขึ้นและเพียงพอ จะฉีดให้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป, แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ, ประชาชนทั่วไป, ผู้เดินทางระหว่างประเทศ เช่น นักบิน/ลูกเรือ นักธุรกิจระหว่างประเทศ และกลุ่มนักการทูต เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ นักธุรกิจต่างชาติ, คนต่างชาติพำนักระยะยาว โดยกระจายฉีดในโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย กรมการแพทย์ กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต และโรงพยาบาลเอกชน  จำนวน 36 แห่ง ครบทั้ง 2 เข็ม ระหว่างเดือน มิถุนายน – ธันวาคม 2564 เฉลี่ยฉีดวันละประมาณ 12,000 คนต่อวัน ทั้งนี้ การดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ได้รับวัคซีน คำนึงถึงกลุ่มเสี่ยง (Risk Person) และพื้นที่เสี่ยง (Risk Area)  ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด

        ส่วนกรณีก่อนหน้าที่มีการเริ่มฉีดวัคซีนโควิด -19 ของจังหวัดเชียงใหม่แล้วมีข่าวว่ามีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับกลุ่ม VIP ของจังหวัดเชียงใฟม่ จนมีการสั่งย้าย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ ภายใน 24 ชั่วโมงให่ไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนั้น ปรากฏว่าหลังจากที่สอบสวนแล้วกรณีวัคซีน VIP นั้นไม่พบผู้ที่เป็น VIP หรือไม่ได้อยู่ในรายชื่อในแผนการฉีด ดังนั้นทาง นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีคำสั่งให้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค. 64

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here