คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มีมติสร้างโรงพยาบาลสนาม ขนาด 280 เตียง รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น หลังจากที่วันที่ 8 เม.ย.64 มีผู้ป่วยเพิ่มสูง 36 ราย รวมทั้งหมด 47 รายจากการระบาดระลอกใหม่ พร้อมสั่งปิดสถานบันเทิง 7 วัน และกักตัวผู้ที่มาจากจังหวัดเสี่ยง 5 จังหวัด

        8 เม.ย. 64 นายแพทย์ จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า หลังจากที่มีการพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. 64 เป็นต้นมา จนมีผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 47 ราย และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้และผู้ป่วยได้กระจายไปรักษาในโรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลประสา จนเกือบเต็มแล้ว ดังนั้นทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีมติให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยจะมีจำนวนทั้งสิ้น 280 เตียง แบ่งเป็นชาย 140 เตียง และ หญิง 140 เตียง ซึ่งขณะนี้ได้เตรียม เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เตียง และสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมเจ้าหน้าที่ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะทำการเปิดใช้โรงพยาบาลสนามและรับผู้ป่วยเข้ารัยการรักษาตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 64 เป็นต้นไป

       สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดในวันที่ 8 เม.ย. 64 การพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในวันเดียวถึง 36 ราย และเมื่อรวมผู้ป่วยทั้งหมดในการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. 64 มีจำนวนทั้งสิ้น 47 ราย และจากการสอบสวนโรคคาดว่ามีผู้ป่วย จำนวน 8 ราย ที่มาจากพื้นที่อื่น เดินทางมาใช้บริการ และผู้ป่วยที่พบเป็นผู้ที่มีประวัติเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ และพบพนักงานในร้านติดเชื้อโควิด-19 จึงทำให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน ผู้ติดเชื้อให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่าร้านที่เกี่ยวข้อง 7 ร้าน ที่คาดว่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงระบาด ประกอบด้วย ร้านวอร์มอัพ คาเฟ่ เชียงใหม่ ร้านท่าช้าง คาเฟ่ เชียงใหม่ ร้านDC เชียงใหม่ ร้าน Infinity club เชียงใหม่ ร้าน Ground. ร้าน Living Machine และ ร้าน Consol’s Garden ซึ่งทางทางทีมสอบสวนโรคจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการดำเนินการสอบสวนโรคเบื้องต้น พบผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง 182 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำผลจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกทั้งหมด ตั้งแต่ วันที่ 6-8 เมษายน 2564 จำนวน 966 ราย รวมผู้สัมผัสทั้งหมดที่ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19  จำนวน 1,148 ราย

            ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่แนะนำนักเที่ยวที่เข้าไปใน 7 ร้าน ระหว่างวันที่ 28 มี.ค. – 4 เม.ย. 64 โดยให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน ปฏิบัติตัวตามมาตรการการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด หากพบอาการผิดปกติให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน พร้อมบอกประวัติเสี่ยง และสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ที่หน่วยตรวจเคลื่อนที่ โดยรถตรวจหาเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน ตามวันเวลา สถานที่ ที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศ โดยติดตามได้ทางหน้าเพจเฟซบุ๊ค ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และเพจ ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  โทร. 0 53-211048-50

       ทั้งนี้จากการพบผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก และส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีประวัติเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ออกคำสั่งให้สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เป็นเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 64 เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังมีมติห้ามการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารทุกประเภทเป็นเวลา 7 วัน นับแต่วันที่ 9 เม.ย. 64 เป็นต้นไปด้วย

        นอกจากนี้แล้วในวันที่ 8 เม.ย. 64 นายเจริญฤทธิ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงนามในคำสั่งคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกช่องทางต้องกรอกข้อมูลในระบบ CM-CHANA กรณีไม่สามารถกรอกข้อมูลใน CM-CHANA ได้ให้ลงทะเบียนในแบบ ชม. 1 หรือ ชม. 2 แล้วแต่กรณี  นอกจากนี้ยังมีคำสั่งให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม และกรุงเทพมหานคร ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA และจะต้องกักกันตนเอง (Home Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นให้แสดงเหตุผลความจำเป็นพร้อมหลักฐาน ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA และให้สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด (Self-monitoring) หากมีอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันทีนอกจากนี้แล้วยังมีคำสั่งให้ผู้ประกอบการโรงแรม หรือสถานที่พัก จะต้องเก็บข้อมูลของผู้เดินทางและตรวจสอบการลงทะเบียนในระบบ CM-CHANA ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 64 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here