เชียงใหม่ บริหารการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ชาวเชียงใหม่ให้เต็มจำนวนที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละล็อต โดยได้เร่งฉีดในกลุ่มเสี่ยง 608 เป็นลำดับแรก ด้วยเป็นกลุ่มที่หากเกิดการติดเชื้อจะมีอาการที่รุนแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิต

              29 ส.ค. 64 นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโดยเน้นการฉีดวัคซีนให้ได้เต็มตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละล็อต พร้อมเร่งฉีดในกลุ่มเสี่ยง 608 ซึ่งได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ก่อนเป็นลำดับแรก ด้วยเป็นกลุ่มที่หากเกิดการติดเชื้อจะมีอาการที่รุนแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิต ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปแล้ว 39.42 เปอร์เซ็นต์ จากจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด 400,000 คน ทั้งนี้ ได้วางแผนว่าในเดือนสิงหาคม จะฉีดให้ได้ 50 เปอร์เซ็นต์ และเดือนกันยายน จะฉีดให้ได้ 70 เปอร์เซ็นต์ ส่วนกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 40.24 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่การฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มประชาชนทั่วไป อายุ 18-59 ปี ซึ่งจองผ่านเว็บไซต์ก๋ำแปงเวียง ก็สามารถเรียกคิวฉีดตามการจองได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 26.56 เปอร์เซ็นต์

 

       ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มไปแล้วกว่า 390,000 คน หรือคิดเป็น 31.22 เปอร์เซ็นต์ จากกลุ่มเป้าหมาย 70 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนประชากรทั้งหมด หรือ 1.2 ล้านคน ซึ่งคาดว่าจะได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข และฉีดได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในห้วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน นี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนมาแล้ว จะดำเนินการกระจายไปยังทุกศูนย์ฉีดตามอำเภอต่าง ๆ ทั้ง 25 อำเภออย่างรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

         ด้านการจัดสรรวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ขอรับการสนับสนุนจากสภากาชาดไทย จำนวน 100,000 โดส หรือสำหรับประชาชน 50,000 คน ใน 5 กลุ่มเป้าหมาย ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีตั้งครรภ์ กลุ่มที่ 2 ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป กลุ่มที่ 3 บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร กลุ่มที่ 4 ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์ ผู้ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียน และกลุ่มที่ 5 บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้สำรวจรายชื่อ 5 กลุ่มเป้าหมาย ในแต่ละอำเภอ ก่อนจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อพิจารณาเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และดำเนินการจัดสรรต่อไป ทั้งนี้การจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา จะได้รับการจัดสรรมาเป็นล็อต ๆ ตามที่สภากาชาดไทยได้ขอรับการสนับสนุนมา ซึ่งคาดว่าจะมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงกลาง-ปลาย เดือนตุลาคมนี้

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here