รัฐมนตรีประจำสำนักนายก ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการยกระดับสหกรณ์เป็นผู้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

0
86

11 พ.ย. 65    นายอนุชา  นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จำกัด อ.แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ในงานขับเคลื่อนการยกระดับสหกรณ์เป็นผู้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ทา ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับสหกรณ์ให้เป็นผู้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลที่ให้มีการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในลักษณะแปลงรวม เพื่อให้ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัย และนำไปสู่การใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเต็มศักยภาพ และสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามบริบทในพื้นที่ และคำนึงถึงสิทธิการบริหารจัดการของชุมชน รวมถึงการเร่งขับเคลื่อนการยกระดับสหกรณ์เป็นผู้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน ส่งผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

            ความเป็นมา และผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล หรือ คทช. นั้นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ทา ท้องที่ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 7,282 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้แล้วตามหนังสืออนุญาต เล่มที่ 111 ฉบับที่ 02  ลงวันที่ 2 เมษายน 2558 มีราษฎร์ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 1,374 ราย รวม 2,693 แปลง พร้อมทั้งได้รับสมุดประจำตัวแล้ว จำนวน 2,086 เล่ม รวมถึงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้วทั้ง 6 ด้าน และมีการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจสหกรณ์และในส่วนที่เกี่ยวข้อง

สำหรับสหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จำกัด ซึ่งได้รับการจัดตั้งให้เป็น ผู้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ทา ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่นั้น มีความเข้มแข็งเป็นสหกรณ์ ชั้น 1 และผ่านการประเมินมาตรฐานสหกรณ์  ตามหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสหกรณ์ หลักเกณฑ์การจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร และหลักเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งสหกรณ์

            ทั้งนี้นายอนุชา  นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการ ให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อนการยกระดับสหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จำกัด ให้เป็นต้นแบบและสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับชุมชนอื่น ๆ ในพื้นที่ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)ศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ อย่างมั่นคง และขยายผลนโยบายนี้ในภาพรวมต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here